Solidarność

  • SŁUCHAJ ONLINE
Konkurs plastyczno-literacki o Janie Pawle II


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, w związku z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II i uczczeniem 100. rocznicy urodzin papieża, ogłasza międzypokoleniowy konkurs plastyczny i literacki pod nazwą „Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei”.  O konkursie opowiada Stanisława Repa - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. 


REGULAMIN KONKURSU

I.                   ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej.   

W organizacji konkursu Stowarzyszenie współpracuje z: Kołami SRK, Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie, organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie”, szkołami, placówkami opiekuńczymi, świetlicami i instytucjami kultury, fundatorami nagród.

II.                ADRESAT KONKURSU

Konkurs plastyczny i literacki jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

III.             CELE  KONKURSU

1. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wiedzy na temat  życia i nauczania św. Jana Pawła II, Jego stosunku do każdego człowieka, rodziny, ojczyzny, innych narodów.

2. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej poprzez przypominanie doniosłych wydarzeń z życia papieża.

3. Stworzenie galerii prac plastycznych oraz literackich prezentujących indywidualne spojrzenie uczestników konkursu na podjęty przez Organizatora temat.

IV.             WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prace, ujęte w ramy plastyczne lub literackie, mają dotyczyć  życia, działalności i nauczania Jana Pawła II (mogą stanowić próbę samodzielnej interpretacji wypowiedzi papieża na temat wolności i  nadziei w życiu człowieka, rodzin, i narodów).

2. Prace plastyczne należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych: malarstwo, grafika, rysunek, fotografia oraz techniki własne; nie mogą zawierać elementów przestrzennych.

3. Prace literackie mogą mieć formę: literatury faktu, listu, wiersza, opowiadania, scenariusza programu słowno-muzycznego itp. Objętość nie może przekroczyć 5 stron formatu A4.    

 4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami.

 Powinna zawierać:                                                                                                                                                             

- osoby niepełnoletnie: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz nr tel. lub e-mail z podpisem rodzica/opiekuna prawnego,   

- osoby pełnoletnie: imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu lub e-mail.                                            

Metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy.  

5. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i prac plastycznych/literackich o następującej treści: 

- osoby niepełnoletnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i prac plastycznych/literackich ............. /imię i nazwisko uczestnika konkursu/ na potrzeby konkursu pod nazwą „Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju  i nadziei”.

………………………….

/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/  

-  osoby pełnoletnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku i prac plastycznych/literackich na potrzeby konkursu pod nazwą „Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei”.

………………………….

/czytelny podpis/

6. Rozstrzygnięcie międzypokoleniowego konkursu literackiego i plastycznegooraz ogłoszenie wyników nastąpi w dn.15.05.2020 r.

                                                                                   

V.                ORGANIZACJA  I TERMINY

1. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 7 maja 2020 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Miejsca przesyłania i składania prac:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,  ul. Św. Piotra 2a, 59-220 Legnica lub Powiatowy Zespół Szkół ul. Witosa 1,  59-225 Chojnów (biblioteka szkolna), z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY/LITERACKI  - „Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei”.

2. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa kl. 0 - III,

- szkoła podstawowa kl. IV – VI,

- szkoła podstawowa kl. VII-VIII,

-szkoła ponadpodstawowa, 

- osoby dorosłe

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.05.2020 r. na stronach internetowych:  http://fara-chojnow.pl; drdl.diecezja.legnica.pl; www.pzs-chojnow.pl

oraz przekazane laureatom telefonicznie lub na podane adresy e-mail.

5. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18.05.2020 r. o godz. 12.00 w Muzeum Regionalnymw Chojnowie oraz o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Legnicy.                                                                                          

6. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystywane w ramach jego statutowej działalności (np. wystawy, wydawnictwa, portale informacyjne).

 

foto pixabay

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54