• SŁUCHAJ ONLINE
 • Giełda Pracy
Oferty pracy
 • Monter sieci wodno kanalizacyjnej, Operator koparki

   

  Firma z Lubina zatrudni pracownika na stanowisko monter sieci wodno kanalizacyjnych oraz pracownika na stanowisko operator koparki typu Mecalac

  Wszelkie informacje odnośnie zatrudnienia pod numerem 

  telefonu : 600 368 815

 • Specjalista ds. technicznych

   

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

  specjalista ds. technicznych

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)    nieposzlakowana opinia,

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego                    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    wykształcenie: wyższe techniczne lub średnie techniczne budowlane,

  f)    wymagany staż pracy: minimum 4 lata w zakresie kosztorysowania lub projektowania,

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

   

  a)   znajomość przepisów prawa budowlanego oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

  b)   umiejętność obsługi programu do kosztorysowania – NORMA,

  c)    znajomość zagadnień branżowych,

  d)   mile widziane: staż pracy w jednostce samorządowej, uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne, eksploatacyjne  lub dozorowe,

  e)    umiejętności: praktyczna znajomość prawa budowlanego, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, biegła znajomość obsługi komputera                    w zakresie pakietu Office, programów kosztorysowych oraz korzystania z Internetu,

  f)    inne umiejętności: dobra znajomość rynku materiałów budowlanych, a także ustawy o prawo zamówień publicznych, znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej,                               a w szczególności samorządu terytorialnego,

  g)   predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność, bezstronność, zdolności organizacyjne.

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  1.    Sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich na roboty wykonywane w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez ChZGKiM,

  2.    Sporządzanie kosztorysów powykonawczych na roboty wykonywane w częściach wspólnych budynków,

  3.    Sporządzanie kosztorysów powykonawczych na roboty wykonywane w mieszkaniach własnościowych,

  4.    Wykonywanie kosztorysów powykonawczych na remonty odpłatne,

  5.    Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty zlecone,

  6.    Prowadzenie uzgodnień projektowych (w tym weryfikacja oraz uzgadnianie zakresów planowanych prac) jako zleceń zewnętrznych dla biur projektowych,

  7.    Weryfikacja oraz dokonywanie ocen kosztorysów ofertowych,

  8.    Prowadzenie spraw związanych z dodatkową weryfikacją kosztorysów składanych przez zarządców prywatnych oraz wykonawców robót budowlanych,

  9.    Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prowadzonych inwestycji                                  i remontów,

  10.  Prowadzenie rejestru remontów odpłatnych,

  11.  Wystawianie faktur za remonty odpłatne,

  12.  Aktualizacja cen zakupu materiałów, cen najmu sprzętu oraz innych składników kosztorysowania,

  13.  Wykonywanie obmiarów robot do celów kosztorysowania,

  14.  Udział w komisjach i odbiorach technicznych,

  15.  Przyjmowanie zgłoszeń lokatorów dotyczących drobnych napraw i awarii,

  16.  Prowadzenie comiesięcznych zestawień kosztów robocizny, materiałów, sprzętu i kosztów wydziałowych w rozbiciu na poszczególne adresy.

   

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  b)   Czas pracy: pełen wymiar.

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM.

  d)   Bezpośredni przełożony: kierownik Oddziału Budynków Mieszkalnych, współpraca                       ze wszystkimi Oddziałami ChZGKiM.

  e)    Zachowane bezpieczne warunki pracy.

  f)    Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami.

  g)   Stanowisko pracy na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

  a)   życiorys (CV),

  b)   list motywacyjny,

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.chzgkim.chojnów.eu w zakładce ROD – DRUKI DO POBRANIA) ,

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane                   z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku specjalisty ds. technicznych,

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu  w zakładce RODO – DRUKI DO POBRANIA

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 08.03.2023 r. - do 28.03.2023 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu, do godz. 14.30), pod adresem:

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  ul. Drzymały 30

  59-225 Chojnów

  Sekretariat Zakładu

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

  “Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty ds. technicznych”.

   

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

  a)      Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę             na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy                na czas nieokreślony.

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                             w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                             tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

  g)      Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

   

   

  Chojnów, dn. 08.03.2023 r.                                                  

   

   

   

                                                                                     Dyrektor Chojnowskiego Zakładu

                                                                         Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

   

   

                                                                                                  inż. Edward Kośnik

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]

  2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

  3.       Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],

  4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

  ·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy                             z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  6.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.

  7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  8.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

  a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

  b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

  d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

  e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

  f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  g)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

  9.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  9.       Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

  10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   

   

 • MŁODSZY KONSTRUKTOR konstrukcji metalowych

  Firma Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. k. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu
  i produkcji pojemników transportowych. Obecnie trzon naszej produkcji stanowią pojemniki transportowe branży motoryzacyjnej, wykorzystywane przy produkcji w fabrykach najbardziej znanych europejskich koncernów jak Mercedes-Benz, BMW czy Volkswagen.

   W związku z dynamicznym wzrostem i optymalizowaniem organizacji przedsiębiorstwa poszukujemy do naszej lokalizacji w Złotoryi osoby na stanowisko:

  MŁODSZY KONSTRUKTOR konstrukcji metalowych

  Miejsce pracy: Złotoryja

  (K/M)

  Główne zadania:

  • Modelowanie, projektowanie nowych produktów oraz modyfikacja istniejących
  • Projektowanie przyrządów i sprawdzianów spawalniczych/ montażowych
  • Przygotowanie rysunków wykonawczych, list materiałowych, itp.
  • Wsparcie techniczne produkcji na etapie wykonywania prototypów jak i serii
  • Ścisła współpraca z działami zakupów i sprzedaży w Niemczech
  • Kierowanie projektem jako osoba do kontaktu w sprawach związanych z własnym wyrobem.

   

  Oczekiwane kwalifikacje:

  • wykształcenie techniczne najlepiej po kierunkach mechanicznych
  • znajomość programów CAD – CATIA V5, Siemens NX, Solid Works
  • dobra wyobraźnia przestrzenna
  • kreatywność, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów
  • doświadczenie zawodowe w charakterze konstruktora
  • doświadczenie w obszarze druku 3D - mile widziane
  • znajomość technik wytwarzania oraz obróbki tworzyw sztucznych mile widziana
  • znajomość programów MES mile widziana
  • komunikatywna znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego

   

  Oferujemy:

   

  PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA MEDICOVER

  BONUS RELOKACYJNY

  UBEZPIECZENIE GRUPOWE

   

  WYPOSAŻONE, KLIMATYZOWANE MIEJSCE PRACY

  PROGRAM POLECEŃ PRACOWNICZYCH

  ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

   

   

   

  Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą to, prosimy przesłać nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

   

  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji do CV dołącz poniższą zgodę:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi.

   

  Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

  Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k.

  ul. Krzywoustego 39

  59-500 Złotoryja

   

  Mają Państwo prawo do aktualizacji swoich danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w naszej bazie.

   

 • MŁODSZY KOORDYNATOR PROJEKTU

  Firma Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. k. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu
  i produkcji pojemników transportowych. Obecnie trzon naszej produkcji stanowią pojemniki transportowe branży motoryzacyjnej, wykorzystywane przy produkcji w fabrykach najbardziej znanych europejskich koncernów jak Daimler-Benz, BMW czy Volkswagen.

   W związku z dynamicznym wzrostem i optymalizowaniem organizacji przedsiębiorstwa poszukujemy do naszej lokalizacji w Złotoryi osoby na stanowisko:

  MŁODSZY KOORDYNATOR PROJEKTU

  ze znajomością języka niemieckiego

  Miejsce pracy: Złotoryja

  (K/M)

  Główne zadania:

  • Sporządzanie: kalkulacji, dokumentów kontrolnych oraz informacji dot. produkcji;
  • Uzgadnianie cen z kooperantami;
  • Szacowanie i kontrola: kosztów, terminów realizacji dostaw;
  • Sporządzanie dokumentacji technicznej (uzupełnianie rysunków, wskazówki techniczne dla dostawców);
  • Kontrola rysunków, analizy wykonalności i  specyfikacji;
  • Poszukiwanie nowych dostawców / Komunikacja z dostawcami;
  • Udzielanie wskazówek dot. Produkcji / wspieranie dostawców;
  • Planowanie jakości;
  • Realizacja reklamacji;
  • Zlecanie: transportów, kontroli jakości, zamówień do produkcji.

  Oczekiwane kwalifikacje:

  • Znajomość rysunku technicznego;
  • Znajomość branży spawalniczej i procesu obróbki materiału – mile widziane;
  • znajomość języka niemieckiego;
  • Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Wysokie umiejętności analityczne, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy;
  • Umiejętność planowania, przewidywania i podejmowania decyzji;
  • Umiejętność negocjowania, radzenia sobie z konfliktami;
  • Doświadczenie w pracy w obszarze zakresu organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa;
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS Office).

   

  Oferujemy:

   

  PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA MEDICOVER

  BONUS RELOKACYJNY

  UBEZPIECZENIE GRUPOWE

   

  WYPOSAŻONE, KLIMATYZOWANE MIEJSCE PRACY

  PROGRAM POLECEŃ PRACOWNICZYCH

  ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

   

   

  Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą to, prosimy przesłać nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

   

  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji do CV dołącz poniższą zgodę:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi.

   

  Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

  Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k.

  ul. Krzywoustego 39

  59-500 Złotoryja

   

  Mają Państwo prawo do aktualizacji swoich danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w naszej bazie.

   

 • Monter drzwi

  Firma należąca do międzynarodowej korporacji z siedzibą w Osłej koło Bolesławca poszukuje pracowników na stanowisko monter drzwi.

  Praca na terenie Niemiec.

  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, dojazdy samochodem firmowym, zakwaterowanie oraz cotygodniowe zjazdy do polski.

  Ofert prosimy przesyłać na adres mejlowy:

  [email protected]

  Więcej informacji pod numerem telefonu 532-749-812

   

Wyszukiwarka
Szukaj
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54