• SŁUCHAJ ONLINE
 • Giełda Pracy
Oferty pracy
 • Kierowca C lub C + E

   

  Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C lub C+E  emeryta lub rencistę 

   

  Więcej informacji pod nr tel  603 600 253

   

   

 • Monter ogumienia oraz mechanik samochodów osobowych

   

  Serwis mechaniczny GUMILAND BestDrive w Lubinie zaprasza Panie i Panów do pracy jako:

  - monter ogumienia oraz mechanik samochodów osobowych.

  Wynagrodzenie od 4 000 zł netto + prowizja.

  Praca w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Kontakt tel. 605 230 881

 • Operator myjni

   

  Myjnia Samochodowa w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 116 zatrudni pracowników na stanowisku operator myjni . Kontakt osobisty lub po nr. telefonu 76 856 60 48.

 • Specjalista ds. technicznych

   

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

  specjalista ds. technicznych

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)    nieposzlakowana opinia,

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego                    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    wykształcenie: wyższe techniczne lub średnie techniczne budowlane,

  f)    wymagany staż pracy: minimum 4 lata w zakresie kosztorysowania lub projektowania,

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

   

  a)   znajomość przepisów prawa budowlanego oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

  b)   umiejętność obsługi programu do kosztorysowania – NORMA,

  c)    znajomość zagadnień branżowych,

  d)   mile widziane: staż pracy w jednostce samorządowej, uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne, eksploatacyjne  lub dozorowe,

  e)    umiejętności: praktyczna znajomość prawa budowlanego, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, biegła znajomość obsługi komputera                    w zakresie pakietu Office, programów kosztorysowych oraz korzystania z Internetu,

  f)    inne umiejętności: dobra znajomość rynku materiałów budowlanych, a także ustawy o prawo zamówień publicznych, znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej,                               a w szczególności samorządu terytorialnego,

  g)   predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność, bezstronność, zdolności organizacyjne.

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  1.    Sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich na roboty wykonywane w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez ChZGKiM,

  2.    Sporządzanie kosztorysów powykonawczych na roboty wykonywane w częściach wspólnych budynków,

  3.    Sporządzanie kosztorysów powykonawczych na roboty wykonywane w mieszkaniach własnościowych,

  4.    Wykonywanie kosztorysów powykonawczych na remonty odpłatne,

  5.    Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty zlecone,

  6.    Prowadzenie uzgodnień projektowych (w tym weryfikacja oraz uzgadnianie zakresów planowanych prac) jako zleceń zewnętrznych dla biur projektowych,

  7.    Weryfikacja oraz dokonywanie ocen kosztorysów ofertowych,

  8.    Prowadzenie spraw związanych z dodatkową weryfikacją kosztorysów składanych przez zarządców prywatnych oraz wykonawców robót budowlanych,

  9.    Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prowadzonych inwestycji                                  i remontów,

  10.  Prowadzenie rejestru remontów odpłatnych,

  11.  Wystawianie faktur za remonty odpłatne,

  12.  Aktualizacja cen zakupu materiałów, cen najmu sprzętu oraz innych składników kosztorysowania,

  13.  Wykonywanie obmiarów robot do celów kosztorysowania,

  14.  Udział w komisjach i odbiorach technicznych,

  15.  Przyjmowanie zgłoszeń lokatorów dotyczących drobnych napraw i awarii,

  16.  Prowadzenie comiesięcznych zestawień kosztów robocizny, materiałów, sprzętu i kosztów wydziałowych w rozbiciu na poszczególne adresy.

   

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  b)   Czas pracy: pełen wymiar.

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM.

  d)   Bezpośredni przełożony: kierownik Oddziału Budynków Mieszkalnych, współpraca                       ze wszystkimi Oddziałami ChZGKiM.

  e)    Zachowane bezpieczne warunki pracy.

  f)    Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami.

  g)   Stanowisko pracy na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

  a)   życiorys (CV),

  b)   list motywacyjny,

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.chzgkim.chojnów.eu w zakładce ROD – DRUKI DO POBRANIA) ,

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane                   z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku specjalisty ds. technicznych,

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu  w zakładce RODO – DRUKI DO POBRANIA

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 16.11.2022 r. - do 06.12.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu, do godz. 14.30), pod adresem:

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  ul. Drzymały 30

  59-225 Chojnów

  Sekretariat Zakładu

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

  “Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty ds. technicznych”.

   

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

  a)      Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę             na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy                na czas nieokreślony.

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                             w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                             tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

  g)      Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

   

   

  Chojnów, dn. 16.11.2022 r.                                                  

   

   

   

                                                                                     Dyrektor Chojnowskiego Zakładu

                                                                         Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

   

   

                                                                                                  inż. Edward Kośnik

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]

  2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

  3.       Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],

  4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

  ·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy                             z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  6.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.

  7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  8.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

  a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

  b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

  d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

  e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

  f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  g)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

  9.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  9.       Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

  10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   

   

 • FIRMA Z LEGNICY (BRANŻA AUTOMOTIVE)

   

  FIRMA Z LEGNICY (BRANŻA AUTOMOTIVE) POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

  - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

  - USTAWIACZ MASZYN

  OFERUJEMY:

  -STABILNE ZATRUDNIENIE

  -ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

  -SYSTEM PREMIOWY

  -INDYWIDUALNY PROCES WDROŻENIA

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY ?

  NIE CZEKAJ! DOŁACZ DO NASZEGO ZESPOŁU JUŻ DZIŚ!

  WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:

  512 983 928 lub [email protected]

 • Kierowca C + E

   

  Dynamicznie rozwijająca się firma transportowa z powiatu lubińskiego zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C+E, praca w dopasowanych do kierowcy systemach na terenie Unii Europejskiej i Polski, oferujemy 450 zł netto za dzień pracy oraz pracę na nowym sprzęcie. tel 668 810 813 w godzinach od 8 do 16

   

 • Nauczyciel lub pomoc nauczyciela

   

  PRZEDSZKOLE PIASTOWSKIE W GALERII PIASTÓW W LEGNICY ZATRUDNI NAUCZYCIELA LUB POMOC NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU.OFERTA AKTUALNA OD ZARAZ.

  TELEFON KONTAKTOWY 538 309 572

 • Monter drzwi

   

  Firma należąca do międzynarodowej korporacji z siedzibą w Osłej koło Bolesławca poszukuje pracowników na stanowisko: monter drzwi.

  Praca na terenie Niemiec

  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, dojazdy samochodem firmowym, zakwaterowanie oraz cotygodniowe zjazdy do Polski

  Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected]

  Więcej informacji pod numerem telefonu  532-749-809

 • Firma Hoermannn

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Firma Hoermannn należąca do międzynarodowej korporacji z siedzibą w Osłej koło Bolesławca poszukuje osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego do realizacji nowych projektów.

  Gwarantujemy rozwój zawodowy, atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne szkolenia językowe oraz szereg benefitów w postaci: bezpłatnej opieki medycznej, zorganizowanego transportu do firmy, ubezpieczenie grupowe oraz dostęp do platformy kafeteryjnej NAIS.

   

  Jeżeli cenisz sobie dobrą atmosferę pracy oraz chcesz się rozwijać zawodowo prześlij swoją aplikację na adres mailowy: [email protected]

  Więcej informacji pod numerem telefonu  75 784-00-36

 • Kierowca kat. D

   

  Zatrudnię kierowcę z Chojnowa lub z okolic Chojnowa
  Wymagane kwalifikacje: prawo jazdy kat D . Telefon kontaktowy 600 135 131

 • Pracownicy do docieplania elewacji

   

  Firma z branży budowlanej zatrudni od zaraz pracowników do docieplania elewacji. Poszukujemy tylko osób z doświadczeniem. Praca na terenie Legnicy. Podczas niskich temperatur zapewniamy pracę wewnątrz budynku.

  Stawka od 24 zł na godzinę na rękę. Zatrudnienie na umowę zlecenie.

  Kontakt pod numerem telefonu 793 930 003.

  STELAND Legnica

  www.steland.pl

Wyszukiwarka
Szukaj
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54