apps

 • SŁUCHAJ ONLINE
 • Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 stycznia (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8).

  Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - transmisja na żywo lub transmisje archiwalne.

              Planowany porządek obrad:

  1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  2.      Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

  3.      Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

  4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2019.

  5.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legnicę oraz określenia granic ich obwodów.

  6.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.

  7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

  8.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest miasto Legnica.

  9.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019–2020.

  10.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy.

  11.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  12.  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  13.  Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

  14.  Komunikaty i sprawy różne.

 • Legnica
  Lubin
  Polkowice
  Jawor
  Region
  Reklama Reklama
  Audycje
  Adres
  ul. Zielona 5/6
  59-220 Legnica
  tel. (76) 856-08-18

  Sekretariat
  tel. (76) 856-08-18
  fax. (76) 856-06-66
  [email protected]

  Serwis/informacje
  tel. (76) 856-08-88
  [email protected]
  [email protected]
  Reklama
  tel. (76) 856-07-77
  tel. (76) 856-06-28
  [email protected]

  Studio
  tel. (76) 852-53-54

  Antena
  tel. (76) 852-53-54
  [email protected]

  Konkursy
  tel. (76) 852-53-54
  Zgłoszenia o utrudnieniach
  ruchu drogowego

  [email protected]

  Zgłoszenia wydarzeń
  kulturalnych

  [email protected]


  Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54