W poniedziałek sesja absolutoryjna w Legnicy


 

Rada Miejska Legnicy zbierze się na swej sesji stacjonarnej 28 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej (ul. Chojnowska 2). Oto link do transmisji sesji na żywo: http://um.bip.legnica.eu/uml/rada-miejska/sesje/transmisje-z-sesji-rady

 

Sesja odbywać się będzie z zachowaniem nakazów reżimu sanitarnego.

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

 4. Program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017–2020 – Sprawozdanie z realizacji programu.

 5. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Legnicy na lata 2019 – 2023”.

 6. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy za 2020 rok.

 7. Raport o stanie Miasta Legnicy za 2020 rok.

 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legnicy wotum zaufania.

 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2020.

 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.

 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy.

 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 PLUS”.

 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej.

 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Legnicy o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze.

 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021.

 17. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

 18. Komunikaty i sprawy różne.

 Reklama


Reklama