Ruszyła kolejna edycja programu Aktywny Samorząd. Wnioski także elektronicznie


W ramach programu „Aktywny samorząd” można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji prezydenta Legnicy, także w formie elektronicznej. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających społeczne, edukacyjne i zawodowe funkcjonowanie tych osób.

 

Dzięki temu projektowi można uzyskać wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej oraz w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

 

W ramach zawartej przez miasto umowy z PFRON-em, od 1 marca niepełnosprawni mieszkańcy Legnicy mogą ubiegać się o różne formy wsparcia także w wersji elektronicznej, na platformie cyfrowej „SOW - System Obsługi Wsparcia”.

 

Aby skorzystać z tego systemu wnioskodawca musi mieć narzędzie autoryzacji, czyli uwierzytelnienie w postaci profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wniosek za pomocą platformy SOW składamy pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.  Po zarejestrowaniu w oknie wyboru zaznaczamy województwo: dolnośląskie, powiat: Legnica – miasto na prawach powiatu.

 

Moduły, obszary i zadania programu,

 

które będą realizowane w Legnicy w roku 2020

 

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem

 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczny, stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym,

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

 

Adresaci programu

 

 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A

 

Zadanie nr 1 - osoba  niepełnosprawna,  która  posiada  znaczny lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

 

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu.

 

Obszar B

 

Zadania nr 1 i Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona.

 

Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna, która posiada  znaczny lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudniona z dysfunkcją narządu słuchu  oraz trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności; beneficjent pomocy w obszarze B Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

Obszar C

 

Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, wobec której ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

Obszar D

 

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest w wieku aktywności zawodowej, pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach Modułu I programu przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

 

Natomiast termin składania wniosków w ramach Modułu II upływa z dniem 31 marca 2020 r., jako daty kończącej pierwszy cykl naboru wniosków dotyczących dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym za pierwsze półrocze.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 13, 15 lub 12, bądź telefonicznie pod numerem 76 72 12 254, 76 72 12 255.Reklama


Reklama