Dzienny dom opieki medycznej w Sokołowsku


Osoby starsze i chore będą mogły liczyć na opiekę i pomoc w powrocie do zdrowia. W Sokołowsku powstał dzienny dom opieki medycznej. W placówce zarządzanej przez Sanatoria Dolnośląskie na wsparcie mogą liczyć osoby powyżej 65 roku, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. W ciągu dnia będą tu spędzać ok. 8-10 h, by w miarę poprawy stanu zdrowia skrócić pobyt do 4 godzin. Dzienny dom opieki zapewnia opiekę pielęgniarską, rehabilitację, terapię zajęciową, badania, wyżywienie i transport. Mówi Tomasz Maciejowski, Prezes Sanatoriów Dolnośląskich 


 Mówił Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu są: - osoby powyżej 65 roku życia - 65 lat i mniej: 0 pkt, 66-69: 2 pkt, powyżej 70 r.ż.: 4 pkt; - osoba samotna - 4 pkt; - osoba z niepełnosprawnościami - 1 pkt; - osoba, u której w gospodarstwie domowym występuje niepełnosprawność - 1 pkt;

Wykaz wymaganych dokumentów: a) Formularz zgłoszeniowy, b) Skierowanie do DDOM, c) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM (ocena wg skali Barthel), d) Dokument tożsamości do wglądu, e) Kopia wypisu ze szpitala z ostatnich 12 m-cy (oryginał do wglądu), f) Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), g) Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług DDOM, h) Zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (jeśli dotyczy); Skierowanie wraz z Kartą oceny świadczeniobiorcy (skala Barthel) do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje: a) Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, b) W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o działalności dziennego domu opieki medycznej znajdziecie na stronie https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/dzienny-dom-opieki-medycznej-sokolowsko

 Reklama


Reklama