Skorzystaj z dofinansowania do kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracownika


Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w roku 2021. Będą one przyjmowane od 1 lutego r. od godz. 700 do 5 lutego 2021 r. do  godz. 1500

Wnioski należy składać na aktualnym druku dostępnym do pobrania w wersji edytowalnej na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy:  www.legnica.praca.gov.pl.

- w formie papierowej – poprzez pozostawienie w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do placówki Urzędu w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2, w godzinach od 700 do 1500;

- drogą elektroniczną - wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach  o podpisie elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy będzie dysponował  na szkolenia kwotą w wysokości 1 mln zł.

Środki  KFS można przeznaczyć  na  sfinansowanie  działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  2. kursy  i  studia  podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji  lub  uprawnień  zawodowych;
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po  ukończonym kształceniu;
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej: https://legnica.praca.gov.pl/-/14104170-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-z-kfsReklama


Reklama