Dają przepustkę do godnego życia. Fundacja św. Krzysztofa
Wczoraj prezentowaliśmy Fundację św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim i działania, jakie podejmuje na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych, dla seniorów, dzieci i młodzieży. Dziś dowiemy się o realizowanym programie w ramach Centrum Integracji Społecznej pt. "CIS przepustką do godnego życia". Obejmuje on szeroko pojęte przygotowanie zawodowe dla 60 osób mieszkających na terenie powiatu lwóweckiego. Z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu i z uczestniczkami tego projektu rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski


CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA

 Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne Działania nr 9.1 Aktywna integracja Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Cel projektu: Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim oraz realizacja programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu – 873 528,75 zł Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł

W ramach projektu realizowane są różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Aktywizacja społeczna w formie:

 • Grupowych zajęć motywująco-integrujących;

 • Warsztaty kompetencji społecznych;

 • Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.

Aktywizacja zawodowa

 • Indywidualne doradztwo zawodowe

 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:

  • Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

  • Kurs profesjonalnego sprzątania;

  • Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;

  • Kurs pracownika budowlanego;

  • Kurs opiekuna dzieci do lat 3;

  • Kurs florystyczny;

  • Kurs kucharski I st.;

  • Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:

 • opiekę nad dziećmi,

 • zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,

 • catering podczas warsztatów i szkoleń,

 • codzienne obiady,

 • świadczenie integracyjne.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w szczególności:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 2. uzależnionych od alkoholu,

 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Preferowani kandydaci:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

 • osoby niepełnosprawne;

 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

 • osoby poniżej 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 6 m-cy.

Osoby zainteresowane projektem mogą skontaktować się z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214

Koordynator Projektu Bożena Pawłowicz
Prezes Fundacji im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

 Reklama


Reklama